De werkgever: dit speelt er

De werkgever:
dit speelt er

Laatste nieuws: Gebruikelijk loon voor DGA 2024

Wet toekomst pensioenen
Loondoorbetaling zieke AOW-er
Verplichting visie op re-integratietraject
Nieuwe situatie voor thuiswerkende grensarbeiders
Brutominimumloon stijgt
Daglonen
Jeugd-LIV
Wijzigingen per 1 januari 2024

We kijken voor de werkgever naar gevolgen van wijzigingen voor de loonadministratie in 2023 en 2024. De meeste wijzigingen in wet- en regelgeving vinden per 1 januari van het nieuwe jaar plaats, maar toch zijn er nog een aantal wijzigingen die per 1 juli 2023 in werking treden, zoals de nieuwe Pensioenwet en de halfjaarlijkse stijging van het minimumloon. Ook blikken we vooruit en kijken we wat er al bekend is aan nieuwe wet- en regelgeving per 1 januari 2024.

Wet toekomst pensioenen

De overgang naar een nieuw pensioenstelsel is gestart op 1 juli 2023. Toen begon de transitiefase die een paar jaar duurt. Gedurende deze tijd gaan werkgevers en werknemers met elkaar afspraken maken over het aanpassen van de pensioenregeling. Daarna gaan pensioenuitvoerders die afspraken uitvoeren.

Loondoorbetaling zieke AOW-er naar zes weken

De loondoorbetaling bij ziekte voor AOW-gerechtigde werknemers is vanaf 1 juli 2023 naar zes weken verkort. Voor werknemers die op 1 juli 2023 al ziek waren, blijft de termijn van 13 weken gelden.

Verplichting visie op re-integratietraject

De werkgever en werknemer zijn vanaf 1 juli 2023 verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven. De verplichting om de visies op het re-integratietraject toe te voegen geldt alleen voor stukken die na 1 juli 2023 zijn opgesteld.

Nieuwe situatie voor thuiswerkende grensarbeiders

Werknemers kunnen vanaf 1 juli 2023 op basis van de kaderovereenkomst telewerken in de woonstaat tot 50% van de totale arbeidstijd, zonder dat dit leidt tot wijziging van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving. Werknemers of werkgevers die een beroep willen doen op deze Kaderovereenkomst kunnen een aanvraag indienen bij de SVB voor het afsluiten van een zogenoemde artikel 16 overeenkomst.

Brutominimumloon stijgt

Het brutominimumloon is per 1 juli 2023 vastgesteld op: € 1.995,00 per maand, € 460,40 per week en € 92,08 per dag.
Ten opzichte van januari 2023 stijgt het brutominimumloon per maand met 3,13%.

Daglonen

De daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW worden aangepast met de stijging van het brutominimumloon per maand, en worden dus per 1 juli 2023 ook met 3,13% verhoogd.
Het maximumdagloon wordt per 1 juli 2023 vastgesteld op € 264,57.

Jeugd-LIV

De criteria voor het jeugd-LIV zijn per juli 2023 aangepast op basis van het gemiddelde minimumloon van januari 2023 en juli 2023. De resulterende uurlooncriteria voor het jeugd-LIV in 2023 zijn als volgt:

Leeftijd van 20 jaar bereikt op 31-12-2022:
Ondergrens = € 9,79
Bovengrens = € 12,04

Leeftijd van 19 jaar bereikt op 31-12-2022:
Ondergrens = € 7,34
Bovengrens = € 10,89

Leeftijd van 18 jaar bereikt op 31-12-2022:
Ondergrens = € 6,12
Bovengrens = € 8,17

Wat wijzigt er per 1 januari 2024?

In het najaar, met Prinsjesdag en het Belastingplan 2024, krijgen we zicht op de overige wijzigingen die per 1 januari 2024 in werking treden. Er zijn echter al een aantal wijzigingen bekend. Denk aan invoering van het minimumuurloon en de CO2-registratieplicht.

Invoering wettelijk minimumuurloon

De invoering van een wettelijk minimumuurloon leidt tot een eerlijker en transparanter minimumloon. De hoogte van het minimumloon per uur wordt hierdoor niet alleen voor iedereen gelijk, maar ook inzichtelijker.

CO2-registratieplicht

Als een organisatie 100 of meer werknemers heeft, is die vanaf 1 januari 2024 verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van medewerkers.

Aftopping 30%-regeling per 2024

Als je per 1 januari 2024 kiest voor de toepassing van de 30%-regeling geldt daarvoor een maximumbedrag dat je gericht vrijgesteld kunt vergoeden. Dit maximumbedrag is 30% van het bedrag van de norm uit de Wet normering topinkomens (WNT-norm). Voor 2022 bedraagt de WNT-norm € 223.000.

Keuzerecht bedrag ineens

De inwerkingtredingsdatum van het keuzerecht bedrag ineens wordt opnieuw uitgesteld en nu naar 1 juli 2024. Het keuzerecht bedrag ineens is een keuzemogelijkheid om maximaal 10% van het kapitaal dat bestemd is voor het ouderdomspensioen in één keer te ontvangen. De deelnemer krijgt hierbij wettelijk de keuze het bedrag ineens bij de eerste uitbetaling van het pensioen te laten uitkeren of in de maand januari van het jaar na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, als de deelnemer voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Einde STAP-budget

Het kabinet heeft besloten om het STAP-budget te beëindigen. Het Rijk maakt hier vanaf 1 januari 2024 geen middelen meer voor vrij.

Jeugd-LIV per 2024 afgeschaft

De tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (jeugd-LIV) is een regeling die is ingegaan op 1 januari 2018. Deze regeling is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het jeugd-LIV wordt per 1 januari 2024 afgeschaft.

Onbelast verstrekken OV-abonnementen eenvoudiger

In het Belastingplan 2024 vinden we waarschijnlijk een vereenvoudiging vrijstelling OV-abonnement van loonheffing, zo blijkt uit de voorlopige inhoud van maatregelen van het pakket Belastingplan dat is gepubliceerd. De huidige twee regelingen voor het onbelast verstrekken van OV-abonnementen door werkgevers worden vervangen door één vrijstelling.

En wat is er nog meer van belang voor de werkgever?

Bij de Eerste Kamer zijn in elk geval de wetsvoorstellen Verplichtstelling vertrouwenspersoon ongewenst gedrag op de werkvloer en Wet werken waar je wilt in behandeling. De kans is aanwezig dat deze wetsvoorstellen ook per 1 januari 2024 in werking treden.
Daarnaast komt er op termijn een einde aan draaideurconstructies bij tijdelijke contracten. Oproepcontracten worden vervangen door basiscontracten waarvoor de lage WW-premie geldt. Dit zijn enkele maatregelen die in de Kamerbrief over voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket staan. De minister wil de benodigde wetgeving rond de zomer in internetconsultatie te brengen, zodat deze in het voorjaar van 2024 aan de Tweede Kamer is aan te bieden. Het duurt dus nog wel even voordat deze wetgeving in werking treedt.

Gebruikelijk loon voor DGA 2024

Het gebruikelijk loon voor DGA 2024 stijgt wederom flink. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, komt het nieuwe loon voor de DGA op € 56.000,-

Bron: Salaris van Morgen

Bas Bert

Snel contact opnemen?

Vul hieronder het contactformulier in en geef je vraag of opmerking aan ons door.

  • Velden met een * zijn verplicht.
  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.